v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB; ZVOP-1) in UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, ki se prične izvajati dne 25. maja 2018).

Kdo smo

bofrost*s, distribucijsko in storitveno podjetje, d.o.o., Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “bofrost*”), telefon: 080 13 12, internetna stran: www.bofrost.si, je upravljavec zbirke osebnih podatkov in zbira ter obdeluje osebne podatke pridobljene od strank.
V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov stranke obveščamo:

a) Zakaj potrebujemo vaše podatke:

b) Posledice v primeru pomanjkljivih ali netočnih podatkov:

V primeru, da vaših osebnih podatkov, ki so nujni za sprovedbo vašega nakupa ne bomo prejeli oziroma bodo ti podatki pomanjkljivi ali netočni, vašega naročila ter dostave naročenih izdelkov ne bomo mogli realizirati. Uporaba vaših osebnih podatkov je zato za ta namen nujna.
Uporaba vaših podatkov za namene pod točkami a)2, a)3 in a)4 je dovoljena le na podlagi vašega izrecnega soglasja. V primerih, ko:

c) Kako in koliko časa uporabljamo vaše podatke:

Vaše podatke bomo uporabljali izključno za zgoraj navedene namene, in sicer v elektronski in pisni obliki v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, oziroma na način, ki zagotavlja njihovo varnost in tajnost, ter preprečili njihovo uporabo s strani nepooblaščenih oseb, kot tudi njihovo izmenjavo ali uničenje.
Osebne podatke bomo hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani (točka a).

d) Komu bodo posredovani vaši podatki:

Vaši osobni podatki so lahko posredovani:

  1. družbi skupine bofrost*, ki se ukvarja z neposrednim trženjem in raziskavami trga;
  2. osebam, ki so zaposlene v podjetju bofrost* oziroma pooblaščenim osebam v podjetju;
  3. pogodbenim obdelovalcem podatkov (npr. računovodski servis),
  4. 4. državnim organom, če obveznost posredovanja temelji na določbah veljavne zakonodaje.

Navedeni subjekti so dolžni vaše podatke uporabljati zgolj za namene, za katere so jim bili posredovani, in v skladu z določbami vsakokrat veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
Seznam oseb, ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov, je dostopen na sedežu podjetja bofrost*.
V primeru preklica vašega soglasja za uporabo vaših podatkov za namene neposrednega oglaševanja, ne boste več prejemali naših obvestil preko elektronskega ali drugega načina obveščanja. Prekličete lahko tudi zgolj soglasje za določeno vrsto obvestil.

e) Pravice na podlagi veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov:

S pisno vlogo, poslano na naslov: bofrost*s d.o.o., Dolenjska cesta 242b, 1000 Ljubljana, ali elektronski naslov: online@bofrost.si, lahko kadarkoli uveljavljate svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov v skladu z valjavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; posredovanje izpisa osebnih podatkov; informiranje o posredovanju podatkov, metodah obdelave, namenu obdelave).
Poleg navedenega vas seznanjamo, da imate v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 679/2016) pravico do:

Morebitne pritožbe v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov bomo obravnavali v najkrajšem možnem času. Svoje pritožbe lahko posredujete tudi pristojnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov (Informacijski pooblaščenec).

f) Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov:

Pooblaščeno osebo, ki je v podjetju bofrost* odgovorna za obdelavo in varstvo vaših osebnih podatkov, lahko v zvezi z vašimi pravicami, navedenimi pod točko e, kontaktirate po elektronski pošti na naslov: bofrost@bofrost.si
Na vaša vprašanja in morebitne pritožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.